AJTP jelentkezés

Kedves Arany János Program iránt érdeklődők!

Az AJTP programba jelentkezők osztályfőnökei elektronikus jelentkezési lapot töltenek ki, amely lehetővé teszi a középiskolai felvételi jelentkezési lapok és a tanulói adatlap előállítását.

A felvételivel, kitöltéssel kapcsolatos esetleges kérdéseiket a balassi@balassi-bgy.sulinet.hu e-mail-címen, illetve a (35) 300-011-es telefonszámon tehetik fel, Istvanovszki Róbertné nevelési igazgatóhelyettesnek.

Arany János Program

Hogyan lehet pályázni?

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan nyolcadik osztályos tanuló, aki tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, valamint az alábbi pontban meghatározott feltételek közül legalább az egyiknek megfelel:

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
 3. a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie, vagy
 4. a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, vagy
 5. lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500105.KOR), vagy
 6. lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található (http://www.ksh.hu/apps/hntr.main) és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV).

A pályázati csomagot kérheted az általános iskoládban, vagy letölthető a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium honlapjáról (www.balassi-bgy.sulinet.hu).

Pályázni a pályázati egységcsomag űrlapjainak hiánytalan kitöltésével lehet. A pályázatot postai úton a tanuló vagy a delegáló általános iskola juttatja el a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium címére (2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.). A borítékra kérjük, írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.

A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 2019. december 11. (szerda).

 

A pályázatnak tartalmaznia kell (ezek a mellékletek a pályázati csomagban találhatók):

 1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
 2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
 3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
 4. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
 5. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban (Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.),
 6. a választott intézmény(ek) megjelölését (a programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt; 4. sz. melléklet),
 7. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
 1. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslatát (amennyiben a tanuló nem részesül rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben; 5. számú melléklet).

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a gimnáziumban Pénzes Attila programfelelőstől (e-mail: supratika@gmail.com), tel.: 35/300-011.

Az iskolánk Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkező tanulók számára az alábbi nyomtatványokat/dokumentumokat kell letölteni, kinyomtatni, majd kitölteni:

AJTP_Tanulói pályázat_felhívás_2019

AJTPTanuloiPaly1 sz melleklet2019

AJTPTanuloiPaly2 sz melleklet2019

AJTPTanuloiPaly3 sz melleklet2019

AJTPTanuloiPaly4 sz melleklet2019

AJTPTanuloiPaly5 sz melleklet2019


Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásakor a tehetségbeválogatáson szerzett minősítést, valamint a központi írásbeli vizsga eredményeit kell figyelembe venni mindkét tárgyból, tehát központi írásbeli vizsgára is kell jelentkezni.

A központi írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapok benyújtásának határideje:
2019. december 6.

TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás, illetve a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA ezen a linken lesz majd letölthető:

Az új dokumentumok megjelenését követően frissítjük!

További információk a 35-300-011-es telefonszámon Istvanovszki Róbertné nevelési igazgatóhelyettestől kaphatók.