Helyi vizsgák

Balassi Bálint Gimnázium
Tanulmányok alatti helyi vizsgák rendje


Pedagógiai Program 1. számú melléklete

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályait a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
24. 25. 26.§-ai és a rendelet 9. számú melléklete szabályozza.

A Balassi Bálint Gimnáziumban a helyi vizsgák típusai és vizsgaidőszakok

A vizsga típusa

A vizsgára történő jelentkezés ideje

A vizsga időpontja

Javítóvizsga nincs külön jelentkezés
(év végi elégtelen osztályzat esetén)
augusztus 21-31. között
Különbözeti vizsga december 5-ig
írásban
január 5-10. között
június 15-ig
írásban
augusztus 21-31. között
Osztályozó vizsga december 5-ig (1. félév)
írásban
január 5-10. között
április 30-ig (év végi)
írásban
június 5-10. között
Előrehozott érettségi vizsgára jelentkezőknek (írásban)
január 5-ig április 15-20. között
június 5-ig augusztus 21-31. között
Vizsgára történő jelentkezés

A javítóvizsgára írásbeli jelentkezés nem szükséges.

Az osztályozó és különbözeti vizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett kérvényben kérheti, amelyet a szülőnek is alá kell írnia.

Osztályozó vizsgára történő jelentkezés előtt a diák a szaktanárával egyeztessen a jelentkezési szándékáról. A szaktanár aláírása az osztályozó vizsgára történő jelentkezéshez szükséges.

Az igazgató az engedélyezés után továbbítja a kérvényt a nevelési igazgatóhelyettesnek, aki gondoskodik a vizsga megszervezéséről.

A vizsgák előkészítése

A javító, különbözeti és osztályozó vizsgák beosztását a nevelési igazgatóhelyettes készíti elő.

Az igazgatóhelyettes az érintett tanulókat tájékoztatja a vizsga helyéről és időpontjáról (hirdetőtábla, iskolai honlap).

Ezzel egy időben a vizsgabeosztást a tanári szobában is közzéteszi. A szaktanárok a vizsga időpontjára összeállítják a feladatlapokat, tételsorokat.

A vizsgabizottságot az igazgató jelöli ki.

A vizsgák lebonyolítása

Egy adott vizsgaidőszakban a tanuló több évfolyam anyagából is tehet osztályozó vizsgát, de minden évfolyam anyagából külön írásbeli-szóbeli vizsgát kell tennie a követelményeknek megfelelően, melyet külön dokumentálni kell.

A tanuló egy nap maximum két írásbeli vizsgát tehet.

Az írásbeli feladatot a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

Szóbeli vizsgán a tanuló háromtagú vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról. A vizsgabizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek szabályos vezetéséért, a vizsga szabályszerű lebonyolításáért.

A vizsga eredményét a megfelelő záradék alkalmazásával az osztályfőnök írja be a törzslapba, bizonyítványba és naplóba.

A vizsgák eredményének befejezése után a vizsgajegyzőkönyveket az iskolatitkár az irattári terv szerint megőrzi.

A vizsgák követelményrendszere

A vizsgák követelményrendszerét az adott munkaközösség határozza meg a Helyi Tanterv alapján.

A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák anyaga lefedi az egész tanév tananyagát.

A követelményrendszer egységes.

A követelmények írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati részből (testnevelés) állnak.

Tantárgy

Írásbeli

Időtartam

Szóbeli

Időtartam

Gyakorlati

Magyar nyelv és irodalom

x

45 perc

x

10-12 perc

Történelem

x

45 perc

x

10-12 perc

Angol nyelv

x

60 perc

x

10-12 perc

Német nyelv

x

60 perc

x

10-12 perc

Francia nyelv

x

60 perc

x

10-12 perc

Olasz nyelv

x

60 perc

x

10-12 perc

Matematika

x

45 perc

elégtelen írásbeli esetén

10-12 perc

Fizika

x

45 perc

x

10-12 perc

Kémia

x

45 perc

x

10-12 perc

Biológia

x

45 perc

x

10-12 perc

Földrajz

x

45 perc

x

10-12 perc

Ének-zene

x

45 perc

x

10-12 perc

Testnevelés

x

10-12 perc

x

Rajz

x

45 perc

x

10-12 perc

Informatika

x

45 perc

x

10-12 perc

A vizsgázás módja

A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák írásbeli és szóbeli részből állnak. Testnevelés tantárgy esetében az írásbeli helyett gyakorlati vizsgát tesznek a tanulók.

A szóbeli vizsga tételhúzás alapján történik. A szaktanár legalább 10 tételt készít.

Értékelés

Az osztályzat megállapításánál az írásbeli és szóbeli vizsgarészek arányát a munkaközösségek határozzák meg.

A vizsgák nem ismételhetők, a vizsgán elért eredmény lesz a tanuló év végi osztályzata.

Az értékelés módja:

0- 39 % elégtelen (1)
40- 54 % elégséges (2)
55- 69 % közepes (3)
70- 84 % jó (4)
85-100 % jeles (5)
Az idegen nyelvi munkaközösség álláspontja az osztályozó vizsgával kapcsolatban
 • Támogatjuk a nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályokban tanulók osztályozó vizsgáját az előrehozott érettségi vizsga érdekében az első idegen nyelvből a B2 szintű teljes nyelvvizsga megszerzése után a 11. évfolyam végén/12. évfolyam elején.
  Az osztályozó vizsgára történő felkészítés ebben az esetben az iskola feladata.
 • Nem támogatjuk a nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályokban tanulók osztályozó vizsgáját az első és második nyelvből a 10. évfolyam végén, illetve a 11. évfolyam elején, mivel akkorra nem teljesíthetők a helyi tanterv követelményei.
  Ebben az esetben a tanulók vizsgára történő felkészítése nem az iskola feladata, a szaktanár a vizsga követelményeiről ad tájékoztatást.
 • Nem támogatjuk a négy évfolyamos gimnáziumi osztályokban tanulók osztályozó vizsgáját az első és második idegen nyelvből a 11. évfolyam végén, illetve a 12. évfolyam elején, mivel akkorra nem teljesíthetők a helyi tanterv követelményei.
  Ebben az esetben a tanulók vizsgára történő felkészítése nem az iskola feladata, a szaktanár a vizsga követelményeiről ad tájékoztatást

Tájékoztató az osztályozó vizsgáról

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint:

 1. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

 1. a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 2. b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 3. c) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 4. d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

 1. a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
 2. b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

Az osztályozó vizsgán szerzett jegy a tanuló félévi/év végi osztályzatának minősül, ezt a vizsgázó már nem javíthatja; ez kerül a bizonyítványába.

Ha két évfolyam anyagából vizsgázik, két külön vizsgát tesz, és ezekre természetesen két külön osztályzatot kap. Értelemszerűen továbbtanulásnál is ezt/ezeket az eredményt/eredményeket kell tekintetbe venni, amennyiben a pontszámításban érintett tantárgyról van szó.

Tájékoztató különbözeti vizsgáról

Különbözeti vizsgát azok a tanulók tesznek, akik a nyolc vagy négy évfolyamos gimnázium évfolyamaira jelentkeznek más iskolából, vagy az emelt szintű érettségire felkészítő csoportokba szeretnének bekerülni tanév közben.

A különbözeti vizsga célja, hogy megbízható információt adjon a tanuló tudásáról, felkészültségéről.

A jelentkezés akkor lehet sikeres, ha a tanuló felkészültsége és az iskola elvárásai között nincs nagy különbség.

A különbözeti vizsgát akkor tekintjük sikeresnek, ha a tanuló a feladatok megoldásánál legalább 60%-os eredményt ért el.


Letöltendő dokumentumok:

Jelentkezési lap különbözeti/osztályozó vizsgára

Osztályozó vizsga témakörei:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF_5hbQcKFKHBKI7BVoWC-LZUyXtUjk3fF4pdE-IF3zXIHiQ/viewform?usp=sf_link