Pedagógiai program

Jogszabályi háttér

A pedagógiai program elkészítésekor az alábbi jogszabályok alapján jártunk el:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 73/2013. (III. 8.) Kormányrendelet módosításával
 • 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény
  végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról
 • 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • 40/2002. (V. 24.) OM rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről
 • 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
  kiadásáról

Teljes pedagógiai program itt tölthető le!
Az 1. számú melléklet: Tanulmányok alatti helyi vizsgák rendje itt tölthető le!

Helyi tantervek

Magyar és művészetek
Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 9-12. évfolyam
Mozgóképkultúra és médiaismeret 11-12. évfolyam
Tánc és dráma 5. évfolyam Tánc és dráma 9. évfolyam
Ének-zene 5-8. évfolyam Ének-zene 9-10. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam
Idegen nyelvek
1. idegen nyelv
Angol nyelv 5-12. évfolyam Angol nyelv 9-12. évfolyam nyelvi emelt képzés Angol nyelv AJTP
Német nyelv 5-12. évfolyam Német nyelv 9-12. évfolyam nyelvi emelt képzés Német nyelv AJTP
2. idegen nyelv
Angol nyelv 9-12. évfolyam Német nyelv 9-12. évfolyam Francia nyelv Olasz nyelv
Történelem
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 5-6. évfolyam Történelem 7-12. évfolyam Történelem 9-12. évfolyam Komplex humán ismeretek AJTP előkészítő évfolyam
Erkölcstan 5-8. évfolyam Etika 11. évfolyam
Matematika – fizika – informatika
Matematika 5-12. évfolyam Fizika 5-12. évfolyam Informatika 5-12. évfolyam Technika, életvitel és gyakorlat 5-7. és 12. évfolyam
Természettudomány
Természetismeret 5-6. évfolyam Biológia-egészségtan 7-12. évfolyam Biológia-egészségtan 9-12. évfolyam Természetismeret AJTP előkészítő évfolyam
Földünk és környezetünk 7-8. évfolyam Földünk és környezetünk 9-10. évfolyam
Kémia 7-10. évfolyam
Testnevelés 5-12. évfolyam Testnevelés ALTP előkészítő évfolyam

A közösségfejlesztési tevékenység keretei

„Intézményünk a Köznevelési Törvénnyel (2011. évi CXC. törvény és módosításai) összhangban vállalja, hogy az iskolai rendezvények, versenyek, nyilvános események és ünnepek szervezését az aktív szülők bevonásával és közreműködésével szervezi, építő ötleteiket beépíti a programba. Ebben a közösségfejlesztő folyamattevékenységben tudatosan felhasználható a TÁMOP 3.1.4/B-13/1-2013-0001 projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának módszertani segédanyaga, amit rendelkezésünkre bocsájtanak.”

  Az Intézmény elősegíti a járáson belüli szakmai együttműködéseket, az intézményekkel való közös gondolkodást abban, miképpen lehet a család, mint partner szempontot érvényesíteni. Ennek érdekében közösségi eseményeit úgy szervezi, hogy más intézményekkel, iskolákkal, civil szervezetekkel együttműködve, elősegítse az iskolai közösség fejlődését, megoldás központú válaszokat találjon a társadalomból begyűrűző problémák kezelésére. Ennek érdekében mind a szülők hatékonyabb bevonására, mind a fiatalok közösségi aktivitásának fokozására új, innovatív eszközöket keres, közösségfejlesztő módszereket alkalmaz.