Pedagógiai program

Jogszabályi háttér

A pedagógiai program elkészítésekor az alábbi jogszabályok alapján jártunk el:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 73/2013. (III. 8.) Kormányrendelet módosításával
 • 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény
  végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról
 • 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • 40/2002. (V. 24.) OM rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről
 • 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
  kiadásáról

Teljes pedagógiai program itt tölthető le!
Az 1. számú melléklet: Tanulmányok alatti helyi vizsgák rendje itt tölthető le!

Helyi tantervek

Magyar és művészetek
Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv Mozgóképkultúra és médiaismeret helyi tanterv Ének-zene helyi tanterv
Vizuális kultúra helyi tanterv Tánc és dráma helyi tanterv Kommunikáció helyi tanterv
Idegen nyelvek
1. idegen nyelv
Angol nyelv (két tanítási nyelvű képzés) Angol nyelv helyi tanterv (4 osztályos) Angol nyelv helyi tanterv (8 osztályos) Angol nyelv helyi tanterv (AJTP)
Célnyelvi civilizáció angol nyelven helyi tanterv Német nyelv helyi tanterv (4 osztályos) Német nyelv helyi tanterv (AJTP) Német nyelv helyi tanterv( 8 osztályos)
2. idegen nyelv
Angol nyelv helyi tanterv (2. nyelv) Német nyelv helyi tanterv (2. nyelv) Francia nyelv helyi tanterv Olasz nyelv helyi tanterv
Történelem
Erkölcstan helyi tanterv Etika helyi tanterv Komplex humán ismeretek helyi tanterv Társadalmi, gazdasági, állampolgári ismeretek helyi tanterv
Történelem,társadalmi és állampolgári ismeretek helyi tanterv
Matematika – fizika – informatika
Matematika helyi tanterv Matematika helyi tanterv (előkészítő évfolyamok) Fizika helyi tanterv Informatika helyi tanterv
Technika, életvitel helyi tanterv
Természettudomány

Biológia helyi tanterv

Földünk és környezetünk helyi tanterv Kémia helyi tanterv
Természetismeret helyi tanterv Természettudományos alapismeretek helyi tanterv
Testnevelés és sport helyi tanterv Tanulásmódszertan helyi tanterv

A közösségfejlesztési tevékenység keretei

„Intézményünk a Köznevelési Törvénnyel (2011. évi CXC. törvény és módosításai) összhangban vállalja, hogy az iskolai rendezvények, versenyek, nyilvános események és ünnepek szervezését az aktív szülők bevonásával és közreműködésével szervezi, építő ötleteiket beépíti a programba. Ebben a közösségfejlesztő folyamattevékenységben tudatosan felhasználható a TÁMOP 3.1.4/B-13/1-2013-0001 projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának módszertani segédanyaga, amit rendelkezésünkre bocsájtanak.”

  Az Intézmény elősegíti a járáson belüli szakmai együttműködéseket, az intézményekkel való közös gondolkodást abban, miképpen lehet a család, mint partner szempontot érvényesíteni. Ennek érdekében közösségi eseményeit úgy szervezi, hogy más intézményekkel, iskolákkal, civil szervezetekkel együttműködve, elősegítse az iskolai közösség fejlődését, megoldás központú válaszokat találjon a társadalomból begyűrűző problémák kezelésére. Ennek érdekében mind a szülők hatékonyabb bevonására, mind a fiatalok közösségi aktivitásának fokozására új, innovatív eszközöket keres, közösségfejlesztő módszereket alkalmaz.